start / Aktualności

Nowe ośrodki FA UK w Londynie!/A new FA UK centres in London!

Nowe ośrodki FA UK w Londynie!/A new FA UK centres in London!

W sobotę 07.07 w Londynie miał miejsce Piknik kończący sezon 2017/18 w Lech Poznań Football Academy London.

Jednocześnie po przeszło dwóch i pół latach funkcjonowania, projekt towarzyszący FA UK - LPFA w Londynie zostaje zakończony.

Z przyjemnością ogłaszamy, że od 1 września 2018 roku, obydwa funkcjonujące dotychczas ośrodki w ramach tego projektu przechodzą pod banderę Football Academy UK!

Tym samym od nowego sezonu nasza sieć ośrodków FA UK zostanie wzbogacona o dwa ośrodki FA London West oraz FA London Wimbledon!

Rodziców, którzy nie byli obecni na pikniku pragniemy zapewnić, iż zmiana ta w żaden negatywny sposób nie wpłynie na rozwój ich pociech. Jeśli chodzi o system szkolenia – zachowana zostanie ciągłość szkolenia, jako że obydwa systemy LPFA oraz FA z którego korzystają ośrodki Football Academy UK, zostały opracowane przez Dział Sportu FA.

Co więcej w nowych ośrodkach FA London West oraz Wembley rolę managera przejmuje Pani Agnieszka Górska natomiast funkcję trenera koordynatora będzie pełnił Pan Bartłomiej Malczewski a więc dotychczasowi trenerzy, którzy znakomicie znają wszystkie dotychczasowe grupy treningowe. Grupę tą uzupełni trener Wiktor oraz nowi trenerzy.

Projekt FA UK stale się rozwija w skali całej Wielkiej Brytanii. Wkrótce otwieramy kolejne ośrodki w Szkocji: w Glasgow, Edynburgu oraz Hamilton.

Trenerzy mają nadzieję, że z początkiem września na treningach stawią się wszyscy dotychczasowi zawodnicy wzmocnieni nowymi dziećmi z naborów, które będą prowadzone w sierpniu.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dotychczasowego managera/trenera ośrodków – Krzysztofa Skarżyńskiego, który od sierpnia zaczyna pracę w Centrali Football Academy w Opolu jak również trenerów Arka Bedzyka oraz Piotra Kopycińskiego, którzy również włożyli wielki wkład w dotychczasowy rozwój zawodników. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Podsumowując. Projekt Lech Poznań FA Londyn będzie kontynuowany pod marką FA UK.

Nie żegnamy się a mówimy do zobaczenia na wrześniowych treningach!

 

The Picnic ending the 2017/18 season at the Lech Poznan Football Academy took place in London on Saturday 7th of July.

At the same time, after more than two and a half years of operation, the accompanying project of FA UK - LPFA in London is completed.

We are pleased to announce that from 1 September 2018, both existing centres under this project are under the brand of Football Academy UK!

Thus, from the new season, our network of FA UK centres will be enriched with two FA London West and FA London Wembley academies!

We ensure Parents who were not present at the event on Sunday that this change will not have any negative impact on the football development of their children. Regarding the training system - the continuity of the training will be maintained, as both the LPFA and FA systems used by the Football Academy UK centres have been developed by the FA Sport Department.

What's more, in the new centres of FA London West and FA London Wembley, the role of the manager is taken over by Agnieszka Górska, while the coordinator's coach will be Bartłomiej Malczewski, so the existing coaches who perfectly know all the existing training groups. This group will be completed by coach Wiktor and new coaches as well.

The FA UK project is constantly growing throughout the UK. Soon, we're opening more centres in Scotland: FA Glasgow, Edinburgh and Hamilton.

Coaches are hoping that at the beginning of September, all former players will be in training, strengthened by new children from the recruitment, which will be held in August.

Special thanks to the current manager / trainer of the centres - Krzysztof Skarżyński, who from August starts working in the Football Academy Headquarters in Opole(Poland) as well as coaches Arek Bedzyk and Piotr Kopycinski, who also made a great contribution to the current development of players. Thank you and we wish you further successes!

Summarizing. The Lech Poznan FA London project will be continued under the FA UK brand.

We are not saying goodbye and we are talking to see you in September trainings!

<< wstecz dalej >>

udostępnij