start / Aktualności

KADRY REGIONALNE FA UK/FAUK REGIONAL TEAMS 2017/18

KADRY REGIONALNE FA UK/FAUK REGIONAL TEAMS 2017/18

POL

Drugim po Mistrzostwach FA UK, sztandarowym projektem FAUK, który zainaugurujemy w listopadzie 2017, są Kadry Regionalne FA UK.

Kadry regionalne przewidziane będą dla wyróżniających zawodników, trenujących na co dzień w oddziałach Football Academy UK, którzy od nowego sezonu, tworzyć będą Reprezentację Football Academy UK U-10 (rocznik 2008 w sezonie 2017/18).

Istnieje możliwość udziału w zgrupowaniach zawodników zewnętrznych tj. spoza Football Academy UK, jako forma zachęty do wstąpienia w szeregi FA UK i zasilenia poszczególnych oddziałów.

Zgrupowania reprezentacji regionalnych odbywać będą się dwa razy w roku - 1 raz jesienią 2017 oraz 1 raz wiosną 2018, w miejscu wyznaczonym przez trenera/ów prowadzących tj. w obszarze obejmującym region działalności reprezentacji.

Zgrupowania będą miały charakter jednodniowego zjazdu (sobota lub niedziela), w trakcie którego odbywać się będą testy/treningi/mecze.

Zawodnicy powoływani będą na podstawie wcześniejszych obserwacji, sugestii managerów i trenerów w ośrodkach macierzystych, indywidualnych wyróżnień turniejowych.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u managerów ośrodków FA UK.

PODZIAŁ NA REGIONY WRAZ Z KANDYDATURAMI TRENERÓW PROWADZĄCYCH:

REGION I – NORTH WEST + MIDLANDS – TRENERZY: Fabian Lenarcik

(Manchester, Accrington, Leicester, Birmingham, Derby, Nottingham, Crewe, Stoke, Hereford)

REGION II – SOUTH EAST - TRENERZY: Arkadiusz Tracz, Aleksander Marszałek

(Southampton, Bournemouth, Portsmouth, London Wood Green, London Barnet, London Stratford + LPFA Londyn) 

Zobaczcie sami jak trenować będą przyszli reprezentanci FAUK, a być może w dalszej perspektywie czasowej i reprezentacji Polski!

ENG

Following the FA UK Championship, the flagship FAUK project, which will be inaugurated in November 2017, is the FA UK Regional Teams.

Regional camps will be provided for outstanding players who train on a daily basis in the Football Academy UK centres, who from the new season onwards will create the Football Academy UK National Team at U-10 level (2008 in 2017/18 season).

It is possible for external playeres to participate in camps, i.e. from outside Football Academy UK, as an incentive to join the FA UK and to fund individual teams.

Camps of Regional Teams will be held twice a year - once in the autumn of 2017 and once in spring 2018, at the place designated by the leader coaches, that is in the area covering the region of the team.

Camps will take the form of a one-day meeting (Saturday or Sunday), during which tests / training / matches will take place.

Players will be appointed on the basis of previous observations, suggestions of managers and coaches from home centres, individual tournament honours.

Any details can be obtained directly from the managers of FA UK centres.

DIVISION FOR REGIONS ALONG WITH CANDIDACIES OF LEADER COACHES:

REGION I – NORTH WEST + MIDLANDS – COACHES: Fabian Lenarcik

(Manchester, Accrington, Leicester, Birmingham, Derby, Nottingham, Crewe, Stoke, Hereford)

REGION II – SOUTH EAST - COACHES: Arkadiusz Tracz, Aleksander Marszałek

(Southampton, Bournemouth, Portsmouth, London Wood Green, London Barnet, London Stratford + LPFA Londyn) 

See on your own how the future FAUK representatives will train in a near future!

<< wstecz dalej >>

udostępnij